307.lv portāla pakalpojumu sniegšanas noteikumi
SIA Open Systems, reģ. nr.: 44103046886

 

distances līgums


Šis ir distances līgums, kas tiek noslēgts starp www.307.lv portāla pakalpojumu Pārdevēju SIA “Open Systems” (reģ .nr.: 441030456886), un pakalpojumu Pircēju (privātpersonu vai Juridisku personu), kas veic www.307.lv portālā izrakstīta rēķina apmaksu.

 

Līgums paredz abu pušu saistības, atbildības un pienākumus no pakalpojuma iegādes brīža līdz tā pilnīgai izpildei. Līgums stājas spēkā brīdī, kad pakalpojuma Pircējs www.307.lv portālā izveido pirkumu un veic tā daļēju vai pilnīgu apmaksu, un Pārdevējs to apstiprina kā saņemtu.

 

1. Pakalpojuma apraksts
1.1. Pārdevējs sniedz sludinājumu un reklāmas izvietošanas pakalpojumus Latvijas laikrakstos.
1.2. Pircējs izvēlas un apmaksā sludinājumu un /vai reklāmas izvietošanas pakalpojumus atbilstoši laikrakstu pakalpojumu cenrādim, kas ir publicēts www.307.lv portālā.
1.3. Pārdevējs organizē un uzrauga Pircēja apmaksāto pakalpojumu izpildi.

 

2. Pakalpojuma sniegšanas un norēķinu kārtība
2.1. Pakalpojumu pieņemšana notiek www.307.lv portālā 24/7.
2.2. Pirkumu un maksājumu apstiprināšana notiek darba dienās no 9:00 līdz 16:00.
2.3. Norēķināšanās par paklapojumiem - ar priekšapmaksu (tikai ar bankas pārskaitījumu).
2.4. Pakalpojumu izpilde tiek uzsākta pēc tā pilnīgas vai daļējas apmaksas saņemšanas.
2.5. Ja rēķins par pakalpojumiem tiek apmaksāts daļēji, tad izpildīta tiek tikai tā pakalpojuma daļa, kuru nosedz apmaksātā vērtība.
2.6. Ja maksa par pakalpojumu tiek saņemta vēlāk, un apmaksātā pakalpojuma pieņemšanas laiks ir nokavēts, tad Pārdevējs pakalpojuma izpildi pārceļ uz nākamo datumu.
2.7. Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ apmaksātā pakalpojuma izpilde nevar notikt vai nav notikusi, tad Pārdevējs pakalpojuma izpildi pārceļ uz nākamo datumu, par to informējot Pircēju.
2.8. Ja pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi, tad 5 darba dienu laikā pēc pakalpojuma publicēšanas Pircējam ir jāinformē Pārdevējs, nosūtot rakstisku pretenziju uz e-pastu . Pārdevējs 2 darba dienu laikā izskata pretenziju un vienojas ar Klientu par atbilstošu problēmas risinājumu (pakalpojuma atkārtošanu, naudas atgriešanu vai citu risinājumu).
2.9. Visi pakalpojumi, par kuriem Pārdevējs no Pircēja nav saņēmis rakstisku pretenziju, tiek uzskatīti par izpildītiem.

 

3. Pircēja atbildība
3.1. Pircējs ir atbildīgs par publicēšanai paredzētā teksta pareizrakstību.
3.2. Pircējs uzņemas pilnu morālo un materiālo atbildību par sekām, kas var rasties pēc Pircēja izveidotā satura publicēšanas.


4. Pakalpojuma pārtraukšana un naudas atgriešana


4.1. Ja Pircēja apmaksātajā pakalpojumā tiek konstatēti jebkādi pārkāpumi, vai informācija ir neprecīza, tad, līdz apstākļu noskaidrošanai, Pārdevējs aptur pakalpojuma izpildi.
4.2. Pārdevējs nesniedz pakalpojumus, ja Pircējs vēlas publicēt informāciju kas ir:
a. pretrunā ar LR likumdošanu;
b. cieņu aizskaroši, kā arī reliģiska un politiska satura;
c. par narkotisko un psihotropo vielu, medikamentu, kontrabandas tirdzniecību;
d. par sprāgstvielu, ieroču (t.sk. gāzes) tirdzniecību;
e. par nelikumīgas izcelsmes preču tirdzniecību;
f. par darbu videočatā;
g. par intīmpakalpojumiem;
h. par vieglu peļņu Internetā, vai nekonkrētiem IT projektiem;
i. par pelnīšanas iespējām internetā ar e-pastu apstrādi, reģistrēšanos utt.;
j. par parādu piedziņu;
k. par zīlēšanu;
l. par MLM, vai tīkla veida mārketingu;
m. par preču izplatīšanu caur aģentu tīklu;
n. par kosmētikas un medikamentu izplatīšanu.
4.3. Pēc valsts kontrolējošo iestāžu pieprasījuma, Pārdevējs var nodot Pircēja informāciju tās izmeklēšanai.
4.4. Pircējs jebkurā brīdī var pārtraukt apmaksātā pakalpojuma izpildi, un saņemt atpakaļ neizmantotā pakalpojuma daļu, laicīgi nosūtot pieprasījumu uz klientu apkalpošanas e-pastu . Vēstulē Pircējs norāda savu vārdu, rēķina numuru un pakalpojuma pārtraukšanas iemeslu.
4.5. Visos gadījumos, kad Pārdevējs vai Pircējs aptur pakalpojuma izpildi, neizpildītā pakalpojuma vērtība tiek atgriezta Pircējam uz Pircēja bankas kontu 100% apmērā, bez neizmatoto publicēšanas reižu atlaidēm.
4.6. 307.lv portāla komisijas maksa netiek atgriezta.

 

5. Noteikumu un datu apstrāde
5.1. Pircēja datus Pārdevējs apstrādā atbilstoši vispārējiem datu apstrādes noteikumiem, kas aprakstīti 307.lv portāla Privātuma politikā, un ir kā šī līguma pielikums.
5.2. Distances līgumu un Privātuma politiku Pārdevējs var grozīt un papildināt pēc saviem ieskatiem.
5.3. Līguma grozījumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī.

 

6. Papildus noteikumi
6.1. Strīdus un domstarpības puses risina sarunu ceļā, vai atbilstoši LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.
6.2 Neviena no Pusēm nav atbildīga, ja Līguma noteikumus padara neizpildāmus nepārvaramas varas apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt, un par kuru rašanos tās nav atbildīgas. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, kā arī gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka valsts institūciju pieņemtie normatīvie akti. Par minēto apstākļu iestāšanos septiņu dienu laikā jāpaziņo otrai pusei.
6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi darbojas ilgāk nekā sešus mēnešus, katrai pusei ir tiesības atcelt šo līgumu, paziņojot par to otrai pusei 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
6.4. Iestājoties šī līguma 6.2. punktā noteiktajiem gadījumiem, puses vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu, līguma izbeigšanu vai citu nosacījumu izmaiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un sekas.

 

www.307.lv portāla administrācija
14.09.2021

 

 

Distances līgums (E-doc) - lejuplādēt