32. pants. Darba sludinājums

 

(3) Darba sludinājumā norāda:


1) darba devēja — fiziskās personas — vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, vai tā personāla atlases uzņēmuma nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, kurš darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un veic atlasi;


2) attiecīgā amata darba algas kopējās mēneša vai gada summas bruto vai paredzēto stundas tarifa likmes samaksas amplitūdu.

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2010., 21.06.2012., 01.11.2018. un 23.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)